Solvent Drying System

,

Solvent Drying System

Solvent Drying Sistem je jednostavan sustav za odvajanje rezidualne vode od otapala. Sastoji se od hidrofobne membrane koja služi za odvajanje vode od uzorka, držača membrane i Erlenmeyerove tikvice za hvatanje uzorka. Za rad sustava potrebno je osigurati vakuum.

Više informacija na poveznici: LINK

Scroll to Top