Image Alt

Reologija

  /  Reologija

Realni materijali pokazuju cijeli spektar reoloških svojstava – od idealnih tekućina s nultom viskoznosti do apsolutno elastičnih krutih tvari. Osnovni parametri za opis svojstava viskoelastičnih materijala su viskoznost i modul koji se određuju preciznim mjerenjem primijenjene sile i postignutim pomakom u rotacijskim i linearnim načinima rada reometra. Dobiveni reološki podaci vrlo su važni za razumijevanje i predviđanje svojstava materijala i svojstava gotovih proizvoda, kao i uvjeta obrade i skladištenja pažljivim proučavanjem molekularne strukture viskoelastičnog uzorka.

Labtim Adria nudi potpunu podršku instrumentima vodećeg svjetskog proizvođača reometra – TA Instruments. Naš program predstavlja obje vrste reometra – reometar sa zasebnim motorom i pretvaračem i reometar s kombiniranim motorom i pretvaračem za snimanje najčišćih reoloških podataka u najširem rasponu sila i pomaka. Za posebnu uporabu u industriji stakla i gume dostupni su posebni instrumenti koji su razvijeni uzimajući u obzir potrebne specifičnosti – uporabu većih sila i temperatura.

Upotreba brojnih dodatnih modula za preciznu kontrolu temperature i vlage, kao i paralelno hvatanje komplementarnih podataka omogućuje dubinsko razumijevanje materijala.