Image Alt

SFC

SFC (eng. Supercritical Fluid Chromatography) – kromatografija sa superkritičnom tekućinom  omogućuje znatno manje korištenje, time i odlaganje otapala pa se još naziva i “zelena” kromatografija, jer se kao mobilna faza koristi tekući (stlačeni) ugljikov dioksid, sa vrlo malim dodatkom drugih organskih otapala. Načela SFC-a su slična normalno-faznoj kromatografiji. SFC se koristi najčešće za separaciju i purifikaciju kiralnih spojeva.