Image Alt

Triple Quadrupole

  /    /  Triple Quadrupole

Takozvani Single Quad kromatografski sustavi sadrže samo jedan kvadrupol s filtriranjem mase, dok se Tandem Quad odnosno Triple Quad sustavi sastoje od tri kvadrupola. Q1 i Q3 rade kao maseni filtri, dok Q2 djeluje kao Collision Cell – ćelija za sudare.

Kvadrupoli se mogu koristiti u načinu skeniranja ili filtriranja. Tijekom skeniranja mase povećavaju se istosmjerni i RF naponi što rezultira dobivanjem punih spektara masenih podataka. Takvi se spektri obično koriste za kvalitativnu analizu podataka. Međutim, skeniranjem kvadrupolom dolazi do niske osjetljivosti i spore brzine skeniranja. Iz tog razloga kvantitativne analize se izvode s kvadrupolima koji rade u načinu filtriranja.