Triple Quadropole

Takozvani Single Quad kromatografski sustavi sadrže samo jedan kvadrupol s filtriranjem mase, dok se Tandem Quad odnosno Triple Quad sustavi sastoje od tri kvadrupola. Q1 i Q3 rade kao maseni filtri, dok Q2 djeluje kao Collision Cell – ćelija za sudare.

Kvadrupoli se mogu koristiti u načinu skeniranja ili filtriranja. Tijekom skeniranja mase povećavaju se istosmjerni i RF naponi što rezultira dobivanjem punih spektara masenih podataka. Takvi se spektri obično koriste za kvalitativnu analizu podataka. Međutim, skeniranjem kvadrupolom dolazi do niske osjetljivosti i spore brzine skeniranja. Iz tog razloga kvantitativne analize se izvode s kvadrupolima koji rade u načinu filtriranja.

Najselektivniji način korištenja jednog kvadrupola MS naziva se Selected Ion Monitoring (SIM). Ovime se na kvadrupol primjenjuje fiksni skup istosmjernih i RF napona i tako može proći samo jedan m / z. Ioni s različitim m / z filtriraju se.

Multiple Reaction Monitoring (MRM) najčešći je način korištenja trostrukog kvadrupola MS / MS za kvantitativnu analizu, omogućavajući pojačanu osjetljivost i selektivnost. Prvi kvadrupol filtrira određeni zanimljivi prekursor ion. Ioni generirani u izvoru iona koji imaju različit m / z ne mogu proći Q1. Sudarna ćelija optimizirana je za stvaranje karakterističnog produktnog iona sudaranjem iona prekursora s neutralnim kolizionim plinom, poput dušika. Taj se proces naziva Collision Induced Dissociation (CID). Generirani ioni produkta prenose se u treći kvadrupol gdje smije proći samo određeni m / z. Svi ostali ioni proizvoda filtriraju se u Q3. U MRM načinu rada sustav radi kao dvostruki filter mase čime se drastično smanjuje buka i povećava selektivnost.

X