studeni, 2020

12stuCijeli dan13Analiza peptida i proteina LC-MS tehnikom

više

Opis

Farmaceutska industrija posvećuje sve više pažnje razvoju bioloških lijekova. Stoga postoji sve veća potreba za analitčkim tehnologijama kojima se mogu riješiti važna pitanja, kao na primjer identifkacija i kvantifkacija peptida i proteina. Kombinacija tekućinske kromatografje sa spektrometrijom masa (LC-MS) ima važnu ulogu u tome. Na dvodnevnom seminaru u uvodu ćemo predstaviti osnove analize peptida i proteina spektrometrijom masa. Nakon uvoda u LC-MS, usredotočit ćemo se na tehnike analize proteina, upoznati se s ionizacijom peptida i proteina elektronskom ionizacijom (ESI), matricom potpomognutom ionizacijom laserskom desorpcijom (MALDI), enzimatskim i tekućinsko-kromatografskim tehnikama za karakterizaciju proteina. Od samog početka do konačne karakterizacije proteina, fragmentacijom peptida u tandemskoj spektrometriji masa (MS-MS) u svrhu identfkacije i osnovama definiranja post-translacijskih modifkacija. Osim karakterizacije proteina, također ćemo obratiti pozornost na tijek rada u kvantitativnoj analitci proteinskih aktvnih tvari i bioloških matrica. Seminar je koristan i za one analitčare i istraživače koji rade na drugim područjima analize proteina pomoću spektrometrije masa.

TEME / PROGRAM

  • Uvod u LC-MS. Instrumentacija i prikupljanje podataka. Struktura proteina. Analiza proteina spektrometrijom masa.
  • Ionizacija analita. Elektronska ionizacija (ESI) te matricom potpomognuta ionizacija laserskom desorpcijom (MALDI). Instrumentacija, ionizacijski mehanizmi s praktčnog aspekta.
  • Podaci iz spektara mase. Prosječne i točne mase, izotopi, višestruko nabijeni ioni, transformacije spektra.
  • Karakterizacija proteina. Enzimatske i tekućinsko-kromatografske tehnike za karakterizaciju proteina, s prikazom na monoklonskim anttjelima.
  • Tijek rada od početka do konačne karakterizacije proteina. Denaturacija, digestja, analiza mase, fragmentacija peptda.
  • Uzastopna analiza sekvenci. Fragmentacija peptda i provjera sekvence.
  • Postranslacijske modifkacije. Opći pogled i strategija karakterizacije glikoproteina.
  • Nove tehnologije i aplikacije. MS analiza intaktnih proteina sa spektrometrom masa visoke rezolucije.

KOME JE NAMIJENJEN

Seminar je namijenjen korisnicima LC-MS koji se bave kvanttatvnom analizom (uključujući bioanalitku i analitku tragova) i svim ostalim znanstvenicima koji dolaze u dodir s kvanttatvnom analizom LC-MS podataka. Iako ćete u prvom dijelu seminara osvježit svoje znanje o LC-MS tehnici, preporučamo da se prijavite na seminar ako imate iskustva s radom na LC-MS sistemima.

KOTIZACIJA

Kotzacija iznosi 5.625,00 HRK +PDV / sudioniku. Broj sudionika ograničen je na 12.

TRAJANJE

Predavanja i teorijske vježbe traju dva dana.

DODATNO

Predavač je prof. dr. Wilfried Niessen s preko 35 godina iskustva na području LC-MS istraživanja. Materijali, predavanja i teorijske vježbe su na engleskom jeziku.

Vrijeme

studeni 12 (četvrtak) - 13 (Petak)

Lokacija

Labtim Adria d.o.o.

Jaruščica 7/A, Zagreb, Hrvatska

X